The Daveys
of Flegg Island

Updated: 28th February, 2004

Return to Home Page

Links to Parish Entries
Ashby with Oby and Thurne   Marriages  
Billockby   Marriages  
Caister Baptisms Marriages Burials
Filby Baptisms Marriages Burials
Hemsby Baptisms Marriages Burials
Martham Baptisms Marriages Burials
Oby   Marriages  
Ormesby St. Margaret Baptisms Marriages Burials
Repps with Bastwick   Marriages  
Runham Baptisms Marriages Burials
Stokesby with Herringby     Burials
Winterton Baptisms Marriages Burials

Ashby with Oby and Thurne Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1680.1228GraceHenry PostleDavie
RETURN TO TOP OF PAGE

Billockby Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1660.0219ElizabethIsaac AmesDavy
1660.0612MargarettJohn CockeDavy
1660.0705WalterMary  ? ? ? ?Davy
RETURN TO TOP OF PAGE

Caister Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1565.0705Martha- - - -- - - -Davie
1566.0602William- - - -- - - -Davie
1575.0325RychardJamesMaryDavie
1575.0325MargaretJamesMaryDavie
1578.0420JoneJamesMaryDavie
1579.0618AnneJamesMaryDavie
1580.0717BeterisJamesMarieDavie
1583.0428JamesJamesMarieDavie
1603.0220ElizabethRichardMarieDavie
1603.0220ElizabethRichardMarieDavie
1601.0426MaryRychardMaryDavie
1609.0514JacobRichard- - - -Davye
1634.0212WilliamJeamesAliceDavie
1633.0309JeamesJeames- - - -Davie
1638.0317ElizabethJeamesAliceDavie
RETURN TO TOP OF PAGE

Caister Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1729.0617AbrahamAmy SowelsDavy
1733.1015JohnAlice HovilDavey
1752.1212AbrahamMary SowelsDavy
1760.1105ElizabethEdward NicholsDavy
1766.0203AnnDavid MalletDavey
1771.1010MaryHenry ElyDavey
1811.0812SamuelElizabeth SouthgateDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

Caister Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1578.0425Jone Davie
1587.0208James Davie
1592.0309Elen Daves
RETURN TO TOP OF PAGE

Filby Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1898.0702Ethel MarieHarryCharlotteDavey
RETURN TO TOP OF PAGE

Filby Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1615.0313GregorieElizabeth DoweDauie
1618.0430MargeryAnthony CodenhamDavye
1686.1007JamesMary DoakeinDavy
1706.0622MaryRobert RingerDavy
1708.0406MaryRichard CulleyDavy
1710.1022LukeAnne WebsterDavy
1721.0626ThomasSarah SporleDavy
1765.0901SarahWilliam PeekDavy
1896.0407HarryCharlotte HarrissDavey
RETURN TO TOP OF PAGE

Filby Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1729.0526Thomasson of Thomas and SarahDavy
1743.0915James Davy
1748.0908John Davy
1760.0531Elizabeth Davy
1765.0709Robert Davy
RETURN TO TOP OF PAGE

Hemsby Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1841.0704ClementiaRobertAnnDavy
1845.0612Ann BrownRobertAnnDavy
1887.0911Hubert GilbertWillieEmilyDavey
1889.1117Aleck ClaraWilliamEmilyDavey
1894.0514Annie MayWillieEmily H???Davy
1902.0330Charles WalterWilliam ErnestEmilyDavey
RETURN TO TOP OF PAGE

Hemsby Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1886.1014Willie ErnestEmily Hannah TubbyDavey
1889.1031Louisa JaneFrederick HumphreyDavey
RETURN TO TOP OF PAGE

Hemsby Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1839.1227Clementiaaged 1 year 3 monthsDavey
1890.1202Harry Ransomeaged 16Davey
1894.0613Annie Mayaged 26 daysDavey
1900.0618Louisa Janeaged 59Davey
RETURN TO TOP OF PAGE

Martham Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1725.0905ElizabethRobert???Davy
1775.0205RebeccaWilliamSusannahDavy
1775.1224SusannahWilliamSusannahDavy
1778.0628WilliamWilliamSusannahDavy
1787.0819SusannahWilliamSusannahDavy
1790.1010MariaWilliamSusannahDavey
1790.1010SarahWilliamSusannahDavey
1792.0510ElizabethWilliamSusannahDavey
1794.0202Johnb.b.RebeccaDavey
1795.0225Marisee ?WilliamSusannahDavy
1796.0504MariscoReceived into Church Davy
1801.1007JohnRobertElizabethDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

Martham Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1754.1007ElizabethWilliam ReadDavy
1762.1005MaryWilliam MoorDavy
1773.1004ElizabethRobert TurnerDavey
1773.1207WilliamSusannnah BrunsonDavy
1794.0430RebeccaRobert WrightDavey
1807.1207SarahWilliam TyceDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

Martham Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1759.0112Elizabetha widowDavy
1785.0419Francesdaughter of William and SusannahDavey
1785.1110Robertaged 76Davy
RETURN TO TOP OF PAGE

Oby Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1682.0417Eliz.William DodDavie
RETURN TO TOP OF PAGE

Ormesby St. Margaret Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1802.1103WilliamWilliamKezia (Davey)Davey
1804.1127DavidWilliamKeziaDavy
1807.0703ClementiaWilliamKeziaDavey
1809.0616RobertWilliamKeziaDavey
1814.0614JohnWilliamKeziahDavey
1815.0723HenryWilliamKeziahDavey
1817.1221KeziaWilliamKeziaDavey
1820.0322EdwardWilliamKeziahDavey
1822.0826Mary AnneWilliamKeziahDavey
1825.0218Georgeb.b.ClementiaDavey
1836.0522Henry BrownRobertAnnDavy
1843.0312Mary AnnHenryCharlotteDavey
1843.0312Charles FredericHenryCharlotteDavey
1844.0514MatildaHenryCharlotteDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

Ormesby St. Margaret Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1763.0326ElizabethEdmund WillsonDavey
1801.1006WilliamKezia VarleyDavey
1825.0426ClementiaGeorge StarkingDavey
1833.1219RobertAnne BrownDavey
1835.0709DavidJudith BunnDavey
1838.0610KeziahDavid L? WaceyDavey
RETURN TO TOP OF PAGE

Ormesby St. Margaret Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1814.0619Johnan infantDavy
1825.0731Mary Anneaged 3Davey
1833.0707Williamaged 54, a married manDavey
1844.0521Matildaan infantDavey
1849.1223Keziahaged 70Davey
1857.1025Davidaged 53Davey
1867.0422Williamaged 75Davies
1873.0211Judithaged 70Davey
1874.0312Sarahaged 78Davies
1881.1020Edwardaged 61Davey
RETURN TO TOP OF PAGE

Repps with Bastwick Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1756.0503William (from Martham)Mary GilbertDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

Runham Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1663.0414JoaneRobertDorothyDavy
1663.0510HenryLukeMaryDavy
1666.1029LukeLukeMaryDavey
1670.0505MaryLuke???????Davie
1671.1029MaryLukeMaryDavy
1675.1009JohnLukeMaryDavey
1679.0309JohnRobertAnnDavey
1681.1227LukeRobertAnneDavey
1683.0205LukeJohnMaryDavey
1687.0205LukeJohnMaryDavey
1682.0110SusannaRobertAnnDavy
1690.1213MaryThomasMaryDavy
1697.0412JohnJohnMaryDavy
1711.0902Sarah Anne (widow)Davy
1850.0602SamuelReubenSarah AnnDavies
RETURN TO TOP OF PAGE

Runham Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1664.0516MaryThomas Bymes ??Davy
1667.1104Dorita (widow)John Key (widower)Davy
RETURN TO TOP OF PAGE

Runham Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1653.0118Thomas Davy
1655.0118Thomas Davy
1662.1218Robert Davy
1666.0109Thomas Davey
1700.0214John Davy
1700.1116Henry Davy
1706.0726MarywidowDavy
1708.0210Elizabethwife of RobertDavis
1710.0214Luke Davy
1712.0715MarywidowDavy
1713.0710AnnewidowDavy
1719.0910Annewife of RobertDavy
1722.0107Sarahdaughter of Thomas and SarahDavy
1723.1229Sarahwife of PhilipDavey
1726.0225Robert Davy
RETURN TO TOP OF PAGE

Stokesby with Herringby Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1753.0406Roberta single manDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

Winterton Baptisms - Davey
Date Forename Father Mother Surname Spelling
1862.0317Elizabeth AnnHenry BrownJemima ElizabethDavey
RETURN TO TOP OF PAGE

Winterton Marriages - Davey
Date Forename Spouse Surname Spelling
1817.1217WilliamSarah AmissDavis
1860.0801Henry BrownJemima Elizabeth EmpsonDavey
1888.0714Frederick James WilliamMary Edith Hume HarveyDavis
RETURN TO TOP OF PAGE

Winterton Burials - Davey
Date Forename Age/Comment Surname Spelling
1765.1226Margaretwife of WilliamDavy
RETURN TO TOP OF PAGE

bbedit   Valid html Cert.